tammikuu – joulukuu 2018
Ammatti- ja erikoislehtien pää-äänenkannattaja 09

invEDUSTAMAMME LEHDET
Kiinteistölehti
Kehittyä Elintarvike
> Locus
> Pakkaus
Rakennustaito
Viherympäristö
Vihreä Kirja
spacer
inv

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

Rekisterinpitäjä

Media Bookers/Directas Oy (Y-tunnus 0857491-4 )
Ratakuja 1 LT1
01300 Vantaa
Henkilörekisterin nimi
Media Bookers Asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja käytetään tietosuoja-asetuksen mukaisesti esimerkiksi asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon, laskutukseen, maksun valvontaan ja muihin asiakassuhdetta vahvistaviin markkinointitoimenpiteisiin, sekä yhteydenpitoon yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden kanssa.

Media Bookers voi käyttää säännöllisesti tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa alihankkijoita. Alihankkijoiden kanssa on tehty vaadittavat toimeksianto-, salassapito- ja tietojen käsittelysopimukset, joissa noudatetaan tietosuoja-asetuksen suosituksia ja periaatteita.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja:
Perustiedot, kuten
- nimi
- osoite
- puhelinnumero
- sähköposti
- arvo tai ammatti
Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten
- tilaus-, laskutus- ja perintätiedot
- yritysasiakkaiden yhteyshenkilön tiedot
- tllauksiin liittyvät lisätiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään yleensä rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavilta rekisterinpitäjiltä sekä muista julkisista tietolähteistä

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Henkilötietojen suojaus

Rekisteriä käytetään suojatussa tietokannassa. Se on suojattu salasanoin, palomuurein ja muin teknisin keinoin. Tietojen käsittely-, haku- ja selaamismahdollisuus luovutetaan rekisterin hoidosta vastaaville työntekijöille yrityksen toimistolla. Rekisteri ja sen varmuuskopiot toimivat laitteissa, jotka sijaitsevat palosuojatuissa ja ympärivuorokautisen käyttövalvonnan alaisissa tiloissa Suomessa.

Tietojen säilytysaika

Media Bookers huolehtii säännöllisesti rekisterin päivittämisestä ja tarpeettomien tietojen poistamisesta rekisteristä.

Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön.

Yhteyshenkilö on Hannu Pyykkö, hannu.pyykko@mediabookers.fi, puh 050 2250.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.